productive pleuritis

productive pleuritis

Pleuritis with fibrosis; e.g., fibrous mesothelioma or fibrosing pleuritis.
Full browser ?