postsynaptic serotonin antagonist

postsynaptic serotonin antagonist-presynaptic serotonin reuptake inhibitor

Psychiatry A class of antidepressants–eg, nefazodone that antagonizes serotoninergic activity
Mentioned in ?