posthitis


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to posthitis: prostatitis, phimosis

posthitis

 [pos-thi´tis]
inflammation of the prepuce.

pos·thi·tis

(pos-thī'tis), Avoid the mispronunciation post-hī'tis.
Inflammation of the prepuce.
[G. posthē, prepuce, + -itis, inflammation]

pos·thi·tis

(pos-thī'tis)
Inflammation of the prepuce.
[G. posthē, prepuce, + -itis, inflammation]

posthitis

Inflammation of the FORESKIN (prepuce).