polyphyodonty

polyphyodonty

having many generations of teeth.