poli renalis inferior et superior

poli renalis inferior et superior

An obsolete that formerly dignified the superior and inferior poles of the kidney.