pimelitis

pimelitis

 [pim″ĕ-li´tis]
inflammation of the adipose tissue.

pimelitis

/pim·e·li·tis/ (pim″ĕ-li´tis) inflammation of the adipose tissue.

pimelitis

An obsolete term for fat inflammation; panniculitis.

pimelitis

inflammation of the adipose tissue.