phenylpyruvic acid oligophrenia

phenylpyruvic acid oligophrenia

A form of inherited mental retardation resulting from phenylketonuria.