phagocytolytic

phag·o·cy·to·lyt·ic

(fag'ō-sī-tō-lit'ik),
Relating to phagocytolysis.
Synonym(s): phagolytic

phag·o·cy·to·lyt·ic

(fag'ō-sī-tō-lit'ik)
Relating to phagocytolysis.