phacotoxic

phacotoxic

 [fak´o-tok″sik]
exerting a deleterious effect upon the crystalline lens.

phacotoxic

/phaco·tox·ic/ (fak´o-tok″sik) exerting a deleterious effect upon the crystalline lens.

phacotoxic

(făk″ō-tŏk′sĭk) [″ + toxikon, poison]
The toxic effect of the lens of the eye.

phacotoxic

exerting a deleterious effect upon the crystalline lens.