phacoiditis

phakitis

 [fa-ki´tis]
inflammation of the crystalline lens of the eye.

phacoiditis

/phac·oid·itis/ (fak″oi-di´tis) phakitis.

phacoiditis

phacitis.