pernicious anemia type prorubricyte

per·ni·cious a·ne·mi·a type pro·ru·bri·cyte

basophilic megaloblast. See: erythroblast, megaloblast.