perisinusitis

perisinusitis

 [per″ĭ-si″nŭ-si´tis]
inflammation of the tissues around a sinus.

perisinusitis

/peri·sin·u·si·tis/ (-si″nah-si´tis) inflammation of tissues about a sinus.

perisinusitis

[-sī′nəsī·tis]
Etymology: Gk, peri, around; L, sinus, hollow
an inflammation of the structures around a sinus.

perisinusitis

inflammation of the tissues around a sinus.