periprostatitis

periprostatitis

 [per″ĭ-pros″tah-ti´tis]
inflammation of the tissues around the prostate.

per·i·pros·ta·ti·tis

(per'i-pros'tă-tī'tis),
Obsolete term for inflammation of the tissues surrounding the prostate.

periprostatitis

/peri·pros·ta·ti·tis/ (-pros″tah-ti´tis) inflammation of tissues around the prostate.

per·i·pros·ta·ti·tis

(per'i-pros'tă-tī'tis)
Inflammation of the tissues surrounding the prostate.

periprostatitis

inflammation of the tissues around the prostate.