perioophoritis

perioophoritis

 [per″e-o″of-o-ri´tis]
inflammation of the tissues around the ovary.

per·i·o·oph·o·ri·tis

(per'ē-ō-of'ō-rī'tis),
Inflammation of the peritoneal covering of the ovary.
Synonym(s): periovaritis
[peri- + Mod. L. oophoron, ovary, + -itis, inflammation]

per·i·o·oph·o·ri·tis

(per'ē-ō-of'ŏr-ī'tis)
Inflammation of the peritoneal covering of the ovary.
Synonym(s): periovaritis.
[peri- + Mod. L. oophoron, ovary, + -itis, inflammation]