perididymitis

periorchitis

 [per″e-or-ki´tis]
inflammation of the tunica vaginalis testis; called also perididymitis and vaginalitis.

per·i·did·y·mi·tis

(per'i-did'i-mī'tis),
Inflammation of the perididymis.

perididymitis

[-did′imī′tis]
an inflammation of the tunica vaginalis testis.

per·i·did·y·mi·tis

(per'i-did'i-mī'tis)
Inflammation of the perididymis.

perididymitis

inflammation of the tunica vaginalis testis.