peridentitis

per·i·den·ti·tis

(per'i-den-tī'tis),
Obsolete term for periodontitis.

peridentitis

(per-e-den-ti'tis) [? + ? + itis, inflammation]
Inflammation of tissues surrounding a tooth. Synonym: periodontoclasia

peridentitis

periodontitis.