per primam intentionem

per pri·mam in·ten·ti·o·nem

(per prī'măm in-ten'shē-ō'nem),
By first intention. See: healing by first intention.
[L.]

per primam intentionem

/per pri·mam in·ten·ti·o·nem/ (per pri´mam in-ten″she-o´nem) [L.] by first intention; see under healing. Written also per primam.

per primam intentionem

Etymology: L
by primary (first) intention.

per pri·mam in·ten·ti·o·nem

(pĕr prī'mam in-ten'shē-ō'nem)
By first intention.
See: healing by first intention
[L.]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?