pentastomidiasis

pentastomidiasis

infection with pentastomes.