parophthalmia

parophthalmia

 [par″of-thal´me-ah]
inflammation of the connective tissue around the eye.

parophthalmia

(păr-ŏf-thăl′mē-ă) [″ + ophthalmos, eye]
Inflammation of the tissue around the eye.