paranephritis


Also found in: Encyclopedia.

paranephritis

/para·ne·phri·tis/ (-nĕ-fri´tis)
1. inflammation of the adrenal gland.
2. inflammation of the connective tissue around the kidney.

paranephritis

1. inflammation of the adrenal gland.
2. inflammation of the connective tissue around the kidney.