otocephalus

otocephalus

 [o″to-sef´ah-lus]
an individual exhibiting otocephaly.

otocephalus

[ō′tōsef′ələs]
a fetus with otocephaly.

otocephalus

an animal exhibiting otocephaly.