osteosynovitis

osteosynovitis

 [os″te-o-sin″o-vi´tis]
synovitis with osteitis of neighboring bones.

os·te·o·sy·no·vi·tis

(os'tē-ō-sin'ō-vī'tis)
Inflammation of a synovial membrane and the surrounding bones.
[osteo- + synovitis]