osteosclerotic anemia


Also found in: Encyclopedia.

os·te·o·scle·rot·ic a·ne·mi·a

anemia due to compromise of erythropoiesis due to osteosclerosis.