osteorrhagia

osteorrhagia

 [os″te-o-ra´jah]
hemorrhage from bone.