osteorrhagia

osteorrhagia

 [os″te-o-ra´jah]
hemorrhage from bone.

osteorrhagia

/os·te·or·rha·gia/ (-ra´jah) hemorrhage from bone.

osteorrhagia

hemorrhage from bone.