osteomyxochondroma

osteochondromyxoma

 [os″te-o-kon″dro-mik-so´-mah]
osteochondroma blended with myxoma.

osteomyxochondroma

/os·teo·myxo·chon·dro·ma/ (-mik″so-kon-dro´mah) osteochondromyxoma.