osteomyxochondroma

osteochondromyxoma

 [os″te-o-kon″dro-mik-so´-mah]
osteochondroma blended with myxoma.