osteomiosis

osteomiosis

An obsolete, rarely used term for breakdown of bone; e.g., osteolysis, osteomalacia.