osteoencephaloma

osteoencephaloma

An obsolete term for a soft tissue tumour of the bone.