osteodiastasis

osteodiastasis

 [os″te-o-di-as´tah-sis]
the separation of two adjacent bones.

os·te·o·di·as·ta·sis

(os'tē-ō-dī-as'tă-sis),
Separation of two adjacent bones, as of the cranium.
[osteo- + G. diastasis, a separation]

os·te·o·di·as·ta·sis

(os'tē-ō-dī-as'tă-sis)
Separation of two adjacent bones, as of the cranium.
[osteo- + G. diastasis, a separation]