oscheitis

os·che·i·tis

(os'kē-ī'tis)
Inflammation of the scrotum.
[osche- + G. -itis, inflammation]

oscheitis

(ŏs-kē-ī′tĭs) [″ + itis, inflammation]
Inflammation of the scrotum.