ornithinemia, type I

ornithinemia, type I

HHH–hyperornithinemia, hyperammonemia, & homocitrullinuria syndrome, see there.