onyxitis

onyxitis

(on-ik-si'tis) [Gr. onyx, nail, + itis, inflammation] Onychia.