omentitis

omentitis

 [o″men-ti´tis]
inflammation of the omentum.

o·men·ti·tis

(ō'men-tī'tis),
Peritonitis involving the omentum.
[L. omentum + G. -itis, inflammation]

o·men·ti·tis

(ō'men-tī'tis)
Peritonitis involving the omentum.
[L. omentum + G. -itis, inflammation]