oligoptyalism


Also found in: Dictionary.

ol·i·go·pty·a·lism

(ol'i-gō-tī'ă-lizm, ol'i-gop-tī'),
A scanty secretion of saliva.
Synonym(s): oligosialia
[oligo- + G. ptyalon, saliva]

ol·i·go·pty·a·lism

(ol'i-gop-tī'ă-lizm)
A scanty secretion of saliva.
[oligo- + G. ptyalon, saliva]

oligoptyalism

(ŏl-ĭ-gō-tī′ă-lĭzm) [″ + ptyalon, saliva]
Insufficient secretion of saliva.