oligomania


Also found in: Dictionary.

oligomania

An obsolete quasi-synonym for the nebulous term monomania.