odontonomy

o·don·ton·o·my

(ō'don-ton'ŏ-mē),
Dental nomenclature.
[odonto- + G. onoma, name]

o·don·ton·o·my

(ō'don-ton'ŏ-mē)
Dental nomenclature.
[odonto- + G. onoma, name]

odontonomy

(ō″dŏn-tŏn′ō-mē) [″ + onoma, name]
Dental nomenclature.

o·don·ton·o·my

(ō'don-ton'ŏ-mē)
Dental nomenclature.
[odonto- + G. onoma, name]