oculovestibulocephalic reflex

oculovestibulocephalic reflex

see doll's eye reflex.
Mentioned in ?