nodi


Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia.

nodi

 [no´di] (L.)
plural of nodus.

no·di

(nō'dī),
Plural of nodus.
[L.]

nodi

/no·di/ (no´di) [L.] plural of nodus.

no·di

(nō'dī)
Plural of nodus.
[L.]
References in periodicals archive ?
Diolch i Price Edwards, Gellilydan am ei lythyr yntau yn nodi mod i wedi sgwennu am y bwncath ar 9 Mawrth 2005 - rydw i'n ddiolchgar iawn i chi am ddarllen hyn o golofn, ac mae'n rhaid fod gennych gof ardderchog i fedru dyfynnu mor gywir
Dwi hefyd yn gwybod am yr ap a'r ach, ond oedd y Cymry'n defnyddio teitl i nodi os oedd merch yn ddibriod ai peidio?
Bydd nifer o raglenni arbennig eraill yn cael eu darlledu ar Radio Cymru er mwyn nodi canmlwyddiant Dylan Thomas, gan gynnwys drama wreiddiol newydd gan T James Jones, Dylan yn Fern Hill, am blentyndod y bardd a'r cyfnodau lu a dreuliodd yn ymweld ag Anti Annie ac Wncwl Jac yn Fern Hill, Sir Gaerfyrddin.
Roedd Rhun ap Iorwerth yn nodi ar Twitter ei fod ar fin anfon at Lidl i'w llongyfarch am eu harwyddion Cymraeg yn Llangefni, nes iddo glywed am y polisi hurt diweddar.
Y cyfan sydd angen ei wneud ydi nodi pryd y gwelwch chi ddraenog rhwng rwan a diwedd Awst.
30pm Uchafbwyntiau cyngerdd arbennig a gynhaliwyd yn Theatr Hafren, Y Drenewydd ym mis Mai i nodi deng mlwyddiant Ysgol Theatr Maldwyn.
Mi dderbyniais air gan gyfaill i mi sy'n fotanegwr, yn nodi fod sepalau serenllys y gors yn hwy na'r petalau.
Hefyd bydd y rhaglen yn nodi 100 mlynedd ers i Gapten Scott ac Edgar Evans gyrraedd Pegwn y De.
Bu'r rheolwyr yn ymrwymedig i hybu a nodi cyfleoedd datblygu er mwyn gwella sgiliau staff, eu cymell, eu grymuso a'u hysgogi.
Diolch i Llifon Jones, Gaerwen am ei lythyr yn son fel roedd "y caeau'n for o lesni a phorffor" yn ardal Rhosneigr, ac i Dafydd Owen, Dinbych wnaeth nodi iddo weld bwtsias y gog o gwmpas Plas Heaton rhwng Henllan a Dinbych ar 16 Ebrill.
Camfa bren yn croesi'r llwybr a hysbysiad arni yn nodi mai llwybr drwy ganiatd ydi hwn.
Difyr oedd clywed Arwel Ellis Owen yn nodi na ddeuai i wneud cyfweliadau byr iawn.