nodi


Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia.

nodi

 [no´di] (L.)
plural of nodus.
Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

no·di

(nō'dī),
Plural of nodus.
[L.]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

no·di

(nō'dī)
Plural of nodus.
[L.]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Ac mi feiddiodd un arbenigwraig ddweud yn blwmp ac yn blaen sut mae Lloegr yn ecsbloetio Cymru yn y drefn sydd ohoni, gan nodi fod Cymru yn datblygu i fod yn Botany Bay yr 21ain ganrif: "England shoving its urban poor onto the hulks and shipping them off to Wales."
Byddwn yn nodi'r diwrnod drwy ddilyn criw o ddisgyblion aeth ar daith o Ysgol Pont y Gof ym Motwnnog i fwyty Fu's yng Nghaernarfon.
Mae Vaughan hefyd yn tynnu sylw at hyn dros ddegawd cyn y trafodaethau diweddar am Fake News, gan nodi fod y stori ar y pryd yn "codi cwestiynau dwys am natur gwybodaeth yn yr oes gyfrifiadurol".
Hefyd bydd y rhaglen yn nodi 100 mlynedd ers i Gapten Scott ac Edgar Evans gyrraedd Pegwn y De.
Nod y Bil yw creu fframwaith gyfreithiol unedig i Gymru sy'n rhoi dysgwyr a'u rhieni a'u gofalwyr wrth wraidd y broses i nodi a chynllunio sut i ddiwallu eu hanghenion.
O'r funud llwyddodd tim Mamwlad i brofi lle y cafodd hi ei chladdu yn Dieppe, roedden ni i gyd yn benderfynol y byddai'r llecyn yn cael ei nodi yn swyddogol."
Diolch yn fawr iawn i Gillian Walker, Bryncroes am ei llythyr yn cyfeirio at y grug gwyn ar Fynydd Rhiw ac yn nodi fod y grug a'r eithin mn wedi bod yn ogoneddus yno eleni - dyna le arall i mi fynd i edrych arno y flwyddyn nesaf!
Efallai na ddylai fod yn syndod fod Huw Onllwyn hefyd yn nodi mai un o'r pwyntiau allweddol i achub yr iaith yw i beidio canolbwyntio ar 'y cadarnleoedd'.
Roeddwn yn aelod o'r Bwrdd yn ystod y ddwy flynedd yn arwain at sefydlu CCG fel corff gweithredol, ac y mae'n bwysig nodi fod y corff hwn wedi gweithredu trwy'r Gymraeg o'r cychwyn, ac yn parhau i wneud hynny.
Diolch i Dafydd Guto hefyd am gyfeirio at y rhigwm gan Tegwyn Jones (mewn erthygl yn Llafar Gwlad, Haf 2011) "Jac y jwmper, pwra dy wa'd Neu mi ladda i di a dy dad." Gan nodi mai Jac y jwmper ydi'r enw yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro am sioncyn y gwair.
Hedd Wyn S4C, 8pm I nodi 100 mlynedd ers marwolaeth y bardd ar Orffennaf 31, 1917, cawn gyfle arall heno i weld y ffilm a enwebwyd am Oscar gyda Huw Garmon yn y brif ran.
Roedd J B Davies yn anghytuno'n llwyr gan nodi fod llwynogod, moch daear ac adar ysglyfaethus wedi bod o gwmpas erioed ac mae effaith draenio a sychu tir sy'n gyfrifol am ddiflaniad adar fel y gornchwiglen (Vanellus vanellus; lapwing).