nodi


Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia.

nodi

 [no´di] (L.)
plural of nodus.

no·di

(nō'dī),
Plural of nodus.
[L.]

nodi

/no·di/ (no´di) [L.] plural of nodus.

no·di

(nō'dī)
Plural of nodus.
[L.]
References in periodicals archive ?
Serch hynny, dylech nodi ei bod yn hynod ddymunol mewn dau ranbarth benodi ymgeiswyr a all weithio trwy gyfrwng y Gymraeg.
Dyfynnwch y cyfeiriadau dilornus, yn arbennig rhai lliwgar sy'n cynnwys 'monkey language' ar bob cyfrwng cymdeithasol mewn ryw don hunandosturiol (ac yn amlwg, nodi na fyddai'n gyfreithlon dweud y fath beth am sipsiwn).
Teg yw nodi fod llawer ohonom, a minnau yn eu plith, yn erbyn trosglwyddo perchnogaeth tai cyngor y sir i gorff allanol ar y cychwyn, ond gan fod hynny yn y diwedd yn anochel am resymau ariannol, roeddem yn awyddus i sefydlu corff di-elw oedd yn ymateb i ofynion y sir a'i phobol, a chyda pholisi iaith cadarn.
Mae gennyf lyfr nodiadau sy'n nodi mai ar y nawfed o Ionawr 2008 oeddwn i yno.
A diolch i Tecwyn Evans am ail lythyr yn nodi fod 'ambell i wrych wedi diflannu dros y blynyddoedd',' ac mai cadw cydbwysedd sy'n bwysig.
Clywyd fod golygydd y Boston Standard yn falch fod Brexit yn golygu Brexit tra fod y Sunderland Echo yn nodi fod pobl yn poeni mwy pwy fydd rheolwr nesa Lloegr na sefyllfa'r Prif Weinidog.
BYDD actorion y gyfres Pobol y Cwm i'w clywed mewn cynhyrchiad o Dan y Wenallt - sef addasiad newydd T James Jones o'r ddrama radio enwog Under Milk Wood - ar BBC Radio Cymru i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas.
Diolch yn fawr iawn i Gillian Walker, Bryncroes am ei llythyr yn cyfeirio at y grug gwyn ar Fynydd Rhiw ac yn nodi fod y grug a'r eithin mn wedi bod yn ogoneddus yno eleni - dyna le arall i mi fynd i edrych arno y flwyddyn nesaf
30pm Fel rhan o'r dathliadau pen-blwydd i nodi degawd cyntaf Canolfan Mileniwm Cymru, bydd S4C yn darlledu digwyddiad byw sy'n cynnwys dros 600 o gyfranwyr, a thema'r noson bydd "Hud a Chwedloniaeth".
Gan nodi mai Jac y jwmper ydi'r enw yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro am sioncyn y gwair.
AE S4C wedi datgelu ei phecyn cynhwysfawr o raglenni i nodi glaniad y Cymry ym Mhatagonia 150 mlynedd yn ol.
Diolch yn fawr hefyd i Yvonne Thomas-Jones o Frynsiencyn am ei llythyr yn nodi mai enw arall ar y cennin Pedr ydi gwayw'r brenin.