neurochoroiditis


Also found in: Encyclopedia.

neurochoroiditis

 [noor″o-kor″oi-di´tis]
inflammation of the optic nerve and choroid.

neu·ro·cho·roi·di·tis

(nū'rō-kō'roy-dī'tis),
Inflammation of the choroid and the optic nerve.

neu·ro·cho·roi·di·tis

(nūr'ō-kōr-oyd-ī'tis)
Inflammation of the choroid and the optic nerve.