neurochorioretinitis


Also found in: Encyclopedia.

neurochorioretinitis

 [noor″o-kor″e-o-ret″ ĭ-ni´tis]
inflammation of the optic nerve, choroid, and retina.

neu·ro·cho·ri·o·ret·i·ni·tis

(nū'rō-kōr'ē-ō-ret'in-ī'tis),
Inflammation of the choroid, the retina, and the optic nerve.

neu·ro·cho·ri·o·ret·i·ni·tis

(nūr'ō-kōr'ē-ō-ret-in-ī'tis)
Inflammation of the choroid, the retina, and the optic nerve.