nephrohemorrhagia

nephrohemorrhagia

An obsolete term for renal haemorrhage.