nephralgic


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

ne·phral·gic

(ne-fral'jik),
Relating to nephralgia.

nephralgia

(nĕ-frăl′jē-ă) [″ + algos, pain]
Renal pain.
nephralgic (nĕ-frăl′jĭk), adjective