nadi shodhanam

nadi shodhanam (näˑ·dē shō·dhäˑ·näm),