myxadenitis


Also found in: Encyclopedia.

myxadenitis

 [mik″sad-ĕ-ni´tis]
inflammation of a mucus-secreting gland.

myxadenitis

/myx·ad·e·ni·tis/ (miks″ad-ĕ-ni´tis) inflammation of a mucous gland.

myxadenitis

Inflammation of mucous glands.

myxadenitis

inflammation of a mucus-secreting gland.