mucinoid


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to mucinoid: mucinogen

mucinoid

 [mu´sĭ-noid]
1. resembling mucin.
2. mucoid (def. 2).

mu·ci·noid

(myū'si-noyd),
1. Synonym(s): mucoid (1)
2. Resembling mucin.

mucinoid

/mu·ci·noid/ (mu´sĭ-noid) resembling or pertaining to mucin.

mucinoid

[myo̅o̅′sinoid]
Etymology: L, mucus + Gk, eidos, form
1 resembling mucin.
2 See mucoid, def. 2.

mu·ci·noid

(myū'si-noyd)
1. Synonym(s): mucoid (1) .
2. Resembling mucin.

mucinoid

1. resembling mucin.
2. mucoid (2).