monopoiesis

monopoiesis

 [mon″o-poi-e´sis]
the development of monocytes.

monopoiesis

the development of monocytes.
References in periodicals archive ?