metrorrhexis


Also found in: Encyclopedia.

metrorrhexis

 [me″tro-rek´sis]
rupture of the uterus.

metrorrhexis

(mē″trō-rĕk′sĭs) [″ + rhexis, rupture]
Rupture of the uterus.