metallo-

(redirected from metalli-)
Also found in: Dictionary.

metallo-

(mĕ-tal'ō),
Metal, metallic.
[see metal]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

metallo-

Prefix meaning metal, metallic.
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
aasta juulis Tallinna saatkonnale kirjutatud kirjast, oli Moskva valmis solmima Eestiga kaubanduslepingu, "et luua soodsam atmosfaar", kuid tellimused Eesti tekstiili-, metalli- ja pabentoostusele seostati nn garantiilepingu (mittekallaletungilepingu) solmimisega.
Paberi-, puidu- ja keemiavabrikuis oli tooaeg vabrikuinspektori andmetel luhenenud 11,5 tunnilt 10 tunnile (toonadal 59 tunnile), metalli- ja masinatehastes 11,5-11 tunnilt 10 tunnile, Dvigateli vagunitehases 9 tunnile.
Seetottu voeti jallegi appi uletunnitoo, eriti keemia-, metalli-, puidu- ja toiduainetoostuses.