meningo-osteophlebitis

me·nin·go-os·te·o·phle·bi·tis

(mĕ-ning'gō-os'tē-ō-flĕ-bī'tis),
Inflammation of the veins of the periosteum.

meningo-osteophlebitis

/me·nin·go-os·teo·phle·bi·tis/ (-os″te-o-flĕ-bi´tis) periostitis with inflammation of the veins of a bone.

meningo-osteophlebitis

(mĕ-nĭng″gō-ŏs″tē-ō-flĕ-bī′tĭs) [″ + osteon, bone, + phleps, vein, + itis, inflammation]
Parosteitis and inflammation of the veins of the bone.