mastospargosis

mastospargosis

An obsolete term for hyperplasia of lactation.