leukous

leukous

(loo′kŭs) [Gr. leukos, white]
White, esp. relating to the skin.